Lähteet

Ahlström, N. (2015). Kiintymyssuhteen merkitys trauman siirtymisessä yli sukupolvien. Teoksessa A. Suokas-Cunliffe (toim). Häpeästä myötätuntoon. Näkökulmia vakavaan traumatisoitumiseen (s. 184-198). Helsinki: Traumaterapiakeskus.

Ahonen, H. (2014). Music as a cure of soul – Helping helpers with vicarious trauma or burn out to empty their containers. Teoksessa: T. O’Connor, K. Lund and P. Berensden. (Toim.) Spirituality and Psychotherapy: Cure of the Soul. Wilfrid Laurier University Press. Saatavilla https://www.researchgate.net/publication/278017314_Music_as_a_Cure_of_Soul_-_Helping_Helpers_with_Vicarious_Trauma_or_Burn_Out_to_Empty_their_Containers_In_T_O’Connor_K_Lund_and_P_Berensden_Eds_Spirituality_and_Psychotherapy_Cure_of_the_Soul_Wilfrid_LL

Anda, R. F., Porter, L. E. & Brown, D. W. (25.3.2020). Inside the adverse childhood experiences score: Strengths, limitations and misapplications. Saatavilla https://doi.org/10.1016/j.amepre.2020.01.009 

Baldwin, J.L. (2018) Trauma sensitive theology. Thinking theologically in the era of trauma. Oregon: Cascade books. 

Bartlett, J. & Steber, K. (9.5.2019). How to implement trauma-informed care to  build resilience to childhood trauma – child trends. Saatavilla https://www.researchgate.net/publication/334679706_How_to_Implement_Trauma-informed_Care_to_Build_Resilience_to_Childhood_Trauma_-Child_Trends

Bath, H. (2015). The three pillars of traumawise care: healing in the other 23 hours. Reclaiming children and youth. Winter 2015, volume 23, number 4. Saatavilla https://pdfs.semanticscholar.org/b3fb/da00061f77003960364321f76740bc99d3ab.pdf?_ga=2.41777322.965575572.1590042907-1975089827.1590042907

Becker-Weidman, A. (2013). DDP-aapinen. Vuorovaikutteinen psykoterapia pähkinänkuoressa. Näyttöön perustuva tehokas hoitomenetelmä. Tampere: PT-kustannus.

Birnbaum, S. (8.4.2019). Confronting the social determinants of health: Has the language of trauma informed care become a defense mechanism? Issues in mental health nursing. Saatavilla https://doi.org/10.1080/01612840.2018.1563256

Burke Harris, N. (2019). Syvälle ulottuvat juuret. Turvattomasta lapsuudesta tasapainoiseen aikuisuuteen. Helsinki: Basam books

Conklin, E. (2019). Addressing trauma in substance abuse treatment. Applied psychology opus. Saatavilla: https://wp.nyu.edu/steinhardt-appsych_opus/addressing-trauma-in-substance-abuse-treatment/ 

Dana, D. (2020). How to help our nervous systems during a pandemic. Psychotherapynetworker. Saatavilla 6.9.2020 https://www.psychotherapynetworker.org/blog/details/1741/how-to-help-our-nervous-systems-during-a-pandemic 

Elomaa, A-P. (2016). Immunomodulatory changes in depression, adverse childhood experiences and sleep disturbances. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Väitöskirja. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2142-0

Fallot, R.D. & Harris, M. (2009). Creating cultures of Trauma-informed care(CCTIC): A self-assesment and planning protocol. Community Connections, Washington, D.C. Saatavilla 6.9.2020 https://www.theannainstitute.org/CCTICSELFASSPP.pdf

Fellitti, V. J. & Anda, R. F. & Nordenberg, D. & Williamson, D. F. & Spitz, A. M. & Edwards, V. & Koss, M. P. & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverce Childhood Experiences Study. Department of preventive medicine, Southern California. American journal of preventive medicine. Saatavilla https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8

Goodman, R. (2017).  Contemporary trauma theory and trauma-informed care in substance use disorders: a conceptual model for integrating coping and resilience. Advances in social care. Vol. 18. No. 1. (Spring 2017), 186-201, DOI: 10.18060/21312. Saatavilla: http://journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/article/view/21312

Hales, T. W., Nochajski, T. H., Green, S. A., Hitzel, H. K. & Woike-Kanga, E. (2017) An association between implementing trauma-informed care and staff satisfaction. Advances in social care. Vol. 18. No. 1.  300-312, Saatavilla https://doi.org/10.18060/21299

Hurskainen, J. (10.10.2019). Lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset vaikuttavat terveyteen läpi elämän. Lastensuojelun keskusliitto. Verkkouutiset. Saatavilla 6.9.2020 https://www.lskl.fi/verkkouutiset/lapsuudenaikaiset-haitalliset-kokemukset-vaikuttavat-terveyteen-lapi-elaman/

Karlsson, L., Tolvanen, M., Scheinin, N. M., Uusitupa, H-M., Korja, R., Ekholm, E., Tuulari, J. J., Pajulo, M., Huotilainen, M., Paunio, T., Karlsson, H. & FinnBrain Birth cohort Study Group.  (2018). Cohort profile: The Finnbrain Birth cohort study (FinnBrain). International Journal of Epidemiology, Volume 47, Issue 1, (15–16). Saatavilla https://doi.org/10.1093/ije/dyx173

Kettunen, P. (2013). Auttava kohtaaminen 1. Sielunhoidon perusteet ja teologia. Helsinki: Kirjapaja

KL 1054/1993. Kirkkolaki. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#O1L4 

Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Helsinki: Kirjapaja.

Korhonen, L. (2020). Raskauden aikainen stressi, geneettiset variaatiot ja toistuvat hengitystieinfektiot -FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus. Turun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Väitöskirja. Saatavilla https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/149323/AnnalesD1487Korhonen.pdf

Kseib, Kal. (2019). Trauma is playing out in the theatre of the body. The British psychological society. The psychologist. Saatavilla 6.9.2020 https://thepsychologist.bps.org.uk/trauma-playing-out-theatre-body

Kumpulainen, K., Mikkola, A., Rajala, A., Hilppö, J. & Lipponen, L. (2015). Positiivisen psykologian jäljillä. Teoksessa L. Uusitalo-Malmivaara. (toim). Positiivisen psykologian voima (s. 224-243. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kuvajainen, M. & Linner Matikka, J. (5.11.2019). ACE-tutkimukset ja traumainformoitu työ . LAMK Pro. Saatavilla http://www.lamkpub.fi/2019/11/05/ace-tutkimukset-ja-traumainformoitu-tyo/

Köngäs, M. (2019). Tunneäly varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-kustannus

Leicth, L. (28.4.2017). Action steps using ACEs and trauma-informed care: a resilience model. Health and Justice. Springer nature. Saatavilla https://healthandjusticejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40352-017-0050-5

Lindqvist, M. (1990). Auttajan varjo. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Lotzin, A., Buth, S., Secher, S., Hiller, P., Pawils, S., Mentzer, F., Read, J., Härter, M. & Schäfer, I. (2019). Reducing barriers to trauma inquiry in substance use disorder treatment – cluster-randomised controlled trial. Department of Psychiatry and Psychotherapy, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany. Springer Link. Saatavilla: https://link.springer.com/article/10.1186/s13011-019-0211-8

McClathey, I.S. & Raven, R.F. (2017). Adding trauma-informed care at a bereavement camp to facilitate posttraumatic growth: A controlled outcome study. Advances in social care. Vol. 18. No. 1. Saatavilla https://doi.org/10.18060/21239

Nouwen, H. (1994). Tässä ja nyt. Pyhän kosketus arjessa. Helsinki: Kirjapaja.

Olanterä, P. (2020). Traumatietoinen hengellisyys. Teoksessa K. Sarvela & E. Auvinen. (toim). Yhteinen kieli. Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen. (s. 138-167). Helsinki: Basam books.

Palosaari, E. (2015). Ajatuksia kriisityön tekijöille – Voisiko traumateoria tarjota lisää työvälineitä akuuttityölle? Teoksessa A. Suokas-Cunliffe (toim). Häpeästä myötätuntoon. Näkökulmia vakavaan traumatisoitumiseen (s. 23-43). Helsinki: Traumaterapiakeskus.

Poijula, S. (2019). Lastensuojelun kesäpäivät. PowerPoint-diat. 
https://www.lastensuojelunkesapaivat.fi/materiaali/sites/4/lasten-suojelun-kesapaivat/RESILIENSSI-KEMI-2019-jaettava-versio-pdf.pdf

Poijula, S. (2018). Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja. 

Sajaniemi, N. & Mäkelä, J. (2015). Ihminen voi hyvin joukossa. Teoksessa L. Uusitalo-Malmivaara. (toim). Positiivisen psykologian voima (s. 136-159). Jyväskylä: PS-kustannus.

SAMSHA (2014). Substance abuse and mental health services administration. SAMSHA’s concept of trauma and guidance for a Trauma-informed approach. U.S. Department of Health and Human Services. Saatavilla https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma14-4884.pdf

Sarvela, K. & Auvinen, E. (2020). (toim)., Yhteinen kieli. Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen. Helsinki: Basam Books.

Sarvela, K. (2020). Hyviä tapoja omaksumassa, malleja maailmalta. Teoksessa Sarvela, K. & Auvinen, E. (toim.), Yhteinen kieli. Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen. Helsinki: Basam Books.

Suokas-Cunliffe, A. (2006). Trauma – Omaan elämäntarinaan yhdistymätön mielen loinen. Yleislääkäri 21(5), 19-23.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2019). Tilastoraportti 10/2019. Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018. Saatavilla http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019050214035

Traumainformed (2018). Congress passes trauma-informed care resolution. Saatavilla 6.9.2020 http://www.traumainformed.org/congress- passes-trauma-informed-care-resolution/

Traumainformedmd.com. Trauma-informed churches. What does a trauma informed church do? Saatavilla 6.9.2020 https://www.traumainformedmd.com/churches.html/

Traumaterapiakeskus. (2019). Vakautumisopas terapeuteille ja traumatisoituneille. Tietoja ja keinoja lapsuuden kaltoinkohtelusta ja traumaoireista (CPTSD) toipumiseen. Traumaterapiakeskus ry. 

Uusitalo-Malmivaara, L. (2015). (toim). Positiivinen psykologia – mitä se on? Teoksessa L. Uusitalo-Malmivaara. (toim). Positiivisen psykologian voima (s. 18-29). Jyväskylä: PS-kustannus.

Van Der Kolk, B. (2017). Jäljet kehossa. Trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon avulla. Helsinki: Viisas Elämä

Van Der Kolk, B. (2005). Developmental trauma disorder. Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories. Psychiatric annals 35. Saatavilla https://doi.org/10.3928/00485713-20050501- 06

Van Der Kolk, B. (2003). The neurobiology of childhood trauma and abuse. Child and adolescent psychiatric clinics. Saatavilla https://doi.org/10.1016/S1056-4993(03)00003-8

Vasquez, M. L. & Boel-Studt, S. (2017). Integrating a trauma-informed care  perspective in baccalaureate social work education: guiding principles. Advances in social care. Vol. 18. No. 1. Saatavilla https://doi.org/10.18060/21243

Wilson, C., Pence, D. & Conradi, L. (2013). Trauma-informed care. Encyclopedia of social work. National association of social workers and oxford university press USA. Saatavilla http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.1063